EasyCrypt 2.4 – 파일 암호화 (AES256, SHA-512) ¢

시력게임 :: 눈이 건강해지는 앱 [아이앱]

EasyCrypt 2.4 – 파일 암호화 (AES256, SHA-512)

EasyCrypt 2.4 - 파일 암호화 (AES256, SHA-512)

EasyCrypt 2.4 – 파일 암호화 (AES256, SHA-512)
첨부파일 다운 가능합니다~

EasyCrypt_2.4.3.0_x64_200425F-full.zip (65.88 KB)
(첨부파일)

  #파일

  운영체제 – WinXP/WinVista/Win7/Win8/Win10
  언인스톨 – 지원함
  지원언어 – 한글

 

시력게임 :: 눈이 건강해지는 앱 [아이앱]